Twoja osobowość zawodowa gwarancją sukcesu w pracy!

Twoja osobowość zawodowa gwarancją sukcesu w pracy!

Profilowanie osobowości zawodowej pozwala oszacować możliwości rozwojowe osoby badanej. Możliwości te oznaczają skłonność do określonego sposobu działania, myślenia, przeżywania, zachowania. Są to predyspozycje względnie stałe, a zmiany w nich zachodzą bardzo powoli i w niewielkim stopniu. Zatem znajomość tych predyspozycji stanowić może podstawę do przewidywania zachowań jednostki w określonych sytuacjach.

W jaki sposób mogę rozpoznać swoją osobowość zawodową?

Profilowanie osobowości zawodowej dokonywane jest w oparciu o wystandaryzowany test psychometryczny, składający się z 121 stwierdzeń, do których odnosi się badany. Test dostępny jest online, trwa ok. 20 minut i jest w pełni zautomatyzowany. Przeznaczony jest dla osób dorosłych. Test cechuje się wysoką trafnością i rzetelnością. Zastosowane skale kontrolne (dysymulacji oraz niekonsekwentnych odpowiedzi) pozwalają oszacować wiarygodność udzielonych odpowiedzi, identyfikując osoby, które wypełniają test nierzetelnie lub nieuważnie. Badanie dostarcza rzetelnych informacji, przydatnych we wspieraniu rozwoju zawodowego i kierowaniu własną karierą zawodową.

Jakie czynniki bada test?

Test umożliwia mierzenie pięciu czynników osobowości, opisywanych w modelu pięcioczynnikowym, autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae. Model zastosowany w teście opisuje cztery cechy złożone, tzw. superczynniki,  z których każdy jest wypadkową co najmniej dwóch predyspozycji z modelu pięcioczynnikowego, tj.:

  • odporność (pewność siebie, opanowanie, śmiałość)
  • rzetelność (konsekwencja, rozwaga)
  • schematyzm (zamknięcie, konformizm, koncentracja)
  • ekspansywność (dynamizm, makiawelizm, rywalizacyjność, poczucie przewagi)

Jaką informację zwrotną otrzymam?

Nowoczesność proponowanego narzędzia przejawia się w jego zinformatyzowaniu i całkowitej automatyzacji procesu badania. Po zakończonym badaniu Klient może otrzymać ok. 40 stron raportów, które wskazują wstępną interpretację wyników badania danej osoby w kontekście selekcji zawodowej oraz dopasowania do wymagań stanowiskowych, czy oczekiwań pracodawcy. W przygotowanych raportach badany otrzyma m.in. informację na temat:

  • czynników motywujących i demotywujących do efektywnej, pełnej zaangażowania pracy,
  • predyspozycji do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych, w obszarach: przywództwa, pracy zespołowej, planowania i organizowania, komunikatywności, kreatywności, adaptacyjności i innych,
  • wewnętrznych ograniczeń, czyli ryzyk związanych z zatrudnieniem, które mogą utrudniać efektywne funkcjonowanie w pracy (np. słomiany zapał, schematyczne postępowanie, sceptyczne wyrachowanie i inne),
  • cech wyróżniających na plus lub na minus, spośród innych kandydatów lub pracowników w takich obszarach jak np. konfliktowość, motywacja zadaniowa, styl działania,
  • ról zespołowych, do pełnienia których dana osoba ma predyspozycje, czyli określenie, w jaki sposób osoba wnosi wartość do pracy zespołowej, czy jako strateg, taktyk, realizator, a może strażnik lub opiekun.

Uzyskane wyniki oraz raporty zostaną omówione podczas e-doradztwa z naszym specjalistą.

Jolanta Sarata – doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, przygotowanie do pracy pedagogicznej. Z Humaneo współpracuje od 2008 roku, pełni funckcję dyrektora instytutu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC, specjalisty ds. jakości kształcenia, doradcy zawodowego.