REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.INSTYTUT-WSPARCIA.PL

I.Definicje

 • Usługodawca – Stowarzyszenie Humaneo, ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-31-57-319, REGON: 120195516
 • Serwis– system informatyczny sukcestoty.pl zlokalizowany pod adresem www.instytut-wsparcia.pl, którego właścicielem jest Usługodawca.
 • Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający z Serwisu i oferowanych w nim usług
 • Administrator –osoba odpowiadająca za techniczną sprawność serwisu.
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Usługi Płatne – wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za które Użytkownik ponosi opłaty.
 • Usługi Bezpłatne – wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za które Użytkownik nie ponosi opłat.
 • Regulamin– niniejszy Regulamin.
 • Autor – jednostka opracowująca testy psychologiczne lub inne utwory o charakterze np. tekstowym lub graficznym zamieszczone na stronie Serwisu.
 • Cennik usług – cennik usług płatnych podawany każdorazowo przy usłudze płatnej przy cenie wiążącej dla danej usługi.

II. Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik korzystający ze strony www.instytut-wsparcia.pl potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego sukcestoty.com znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.instytut-wsparcia.pl
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
 4. Usługi świadczone w Serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422).
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług w zakresie sprzedaży dostępu testów predyspozycji zawodowych.
 7. Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od polityki promocyjnej Serwisu i udostępniania testów o charakterze otwartego dostępu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo, do zmiany, wycofania lub wstrzymania dowolnej funkcji, właściwości czy parametru Serwisu. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu Serwisu.
 9. Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych materiałów zawierających jakiekolwiek informacje przesłane bądź opublikowane w Serwisie.

III. Prawa autorskie

 1. Serwis zawiera testy oraz opracowania na ich temat chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały. Przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. Wszelkie próby ich kopiowania i wykorzystywania w celach własnych lub osób trzecich bez wiedzy Usługodawcy będą traktowane jako naruszenie praw własności intelektualnej skutkujące wszczęciem postępowania cywilnego oraz karnego.
 2. Serwis chroniony jest przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). O ile nie zaznaczono inaczej, zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania, kopiowania i przekazywania materiałów i treści zawartych w Serwisie bez wcześniejszego zezwolenia Usługodawcy.
 3. Informacje przedstawione w Serwisie pozyskiwane są z powszechnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji.
 4. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Usługodawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

IV. Użytkownik

 1. Użytkownikiem staje się podmiot korzystający z Serwisu. Z Serwisu mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.
 2. Użytkownik ma prawo do zakupu i rozwiązywania testów oraz otrzymania informacji zwrotnej, co do wyników rozwiązanego testu.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie loginu oraz hasła w poufności. Zabrania się korzystania z loginów innych Użytkowników oraz udostępniania swojego loginu innym osobom. Użytkownik odpowiada za wszystkie działania, które zostaną dokonane z użyciem swojego loginu oraz hasła.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o każdej próbie nieautoryzowanego użycia swojego loginu i hasła.
 5. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że prawidłowo wylogował się z Serwisu za każdym razem, gdy zakończy prace w Serwisie.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane kontaktowe oraz dane do faktury niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek aktualizacji danych nie dotyczy loginu.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę spowodowaną jego działaniem w Serwisie a w szczególności za ujawnienie tajemnicy informacji poufnej, naruszanie dóbr osobistych, praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Serwisu do: zamieszczania, przesyłania lub udostępniania treści, które są obraźliwe, niezgodne z prawem, wulgarne, rasistowskie, nieetyczne lub w jakikolwiek sposób naruszają dobra osób trzecich, propagowania treści krzywdzących bądź dyskryminujących mniejszości w jakikolwiek sposób, działania na szkodę jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, publikowania treści, które nie stanowią jego własności (takich jak dane wewnętrzne firm, dane objęte tajemnicą lub podobne), posługiwania się Serwisem, do celów, które naruszają patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub prawa własności lub inne prawa jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, rozpowszechniania za pomocą Serwisu nieautoryzowanych reklam, spamu lub innych form nagabywania klientów, działania na szkodę Serwisu, świadomego lub nieświadomego naruszenia jakichkolwiek lokalnych, narodowych lub międzynarodowych praw, włączając w to prawa Unii Europejskiej oraz inne obowiązujące regulacje prawne, usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu, lub który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności prowadzi spamming, reklamę konkurencyjnych serwisów oraz używa słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

V. Wykaz i opis świadczonych usług

 1. Usługodawca oferuje testy predyspozycji zawodowych.
 2. Usługi świadczone w serwisie mają charakter płatny lub bezpłatny.
 3. Ceny usług płatnych podane są w złotych polskich brutto z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Zmiana cen usług płatnych może nastąpić bez uprzedzenia w dowolnym czasie przy czym zmiana cen nie dotyczy usług płatnych już zamówionych.
 4. Do testów zamieszczonych w Serwisie nie stosuje się ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zmian).
 5. Interpretacja wyników zostanie przesłana użytkownikowi w ciągu 2 dni roboczych od daty zakupu usługi.
 6. Interpretacja wyników testów nie jest objęta gwarancją obejmującą ich wartość, zupełność, kompletność, przydatność i użyteczność.
 7. Wyniki testów mają charakter wyłącznie informacyjny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkowników wyników testów wykonanych za pośrednictwem Serwisu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody oraz z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet, jeżeli Usługodawca mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany.
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nienależytego działania serwisu ograniczona jest do szkody rzeczywistej którą poniósł Użytkownik, będącej w związku przyczynowo skutkowym do normalnych następstw działania lub zaniechania Usługodawcy.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za fakt wykorzystania przez innych użytkowników jego wyników testów w wypadku ich udostępnienia osobom trzecim.
 11. Usługodawca zastrzega sobie, iż użytkowanie Serwisu i dostępnych w nim testów odbywa się na wyłączne odpowiedzialność Użytkownika.
 12. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za wyjątkiem przerw wynikających z czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu.
 13. Usługodawca nie udziela gwarancji, iż informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych (tj. wadliwe działanie strony internetowej, transmisja danych, awaria systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość korzystania z serwisu.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wycofania poszczególnych testów z bazy testów.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków), szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, problemy w funkcjonowaniu Serwisu a w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie, korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach, niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

VI. Zamówienie i wypełnianie testów

 1. Testy dostępne w Serwisie skierowane są do Użytkowników .
 2. W celu skorzystania z płatnych testów przez Użytkownika należy dokonać płatności za pomocą jednego z oferowanych sposobów oraz przystąpić do wypełnienia testu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen za testy. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

VII. Sposoby płatności

 1. Użytkownik dokonuje płatności za wybrane odpłatne testy zamieszczone w Serwisie.
 2. Ceny poszczególnych testów są cenami brutto (czyli zawierają naliczony podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami).
 3. Zakup udokumentowany jest paragonem lub fakturą VAT. Wyboru dokumentu zakupu dokonuje Użytkownik.
 4. Cena podana przy każdym teście jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 5. Użytkownik może skorzystać z oferowanych w danym momencie przez Usługodawcę akcji rabatowych, których zasady określa Usługodawca.
 6. Użytkownik dokonując zakupu usługi ma prawo wyboru formy płatności: e-płatności, iTwisto, przelew tradycyjny.
 7. Transakcje obsługiwane są przez operatora płatności ING Bank Śląski, iTwisto.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie banków lub innych pośredników odpowiadających za prawidłowy przebieg płatności i ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych (tj. wadliwe działanie stron internetowych pośredników związane z płatnościami, niewłaściwą transmisją danych, awarią systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość płatności w serwisie.
 9. Informacje o usłudze wraz z podaniem ceny prezentowane w Serwisie Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 paragraf 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.). Informacje o usługach wraz z podaniem ceny prezentowane w Serwisie Usługodawcy stanowią jedynie zaproszeni do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, które rozpatrywane są przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi formularz reklamacyjny, którego uzupełnienie jest warunkiem obligatoryjnym rozpatrzenia reklamacji.
 3. Treść reklamacji powinna zawierać dane osobowe Użytkownika, przedmiot  oraz zwięzły opis reklamacji. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego formularza reklamacyjnego.
 5. Decyzje zapadłe w wyniku reklamacji zostaną niezwłocznie przesłane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Reklamacje sprzeczne z niniejszym regulaminem rozpatrywane będą negatywnie.

IX. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz polityka prywatności

1.W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

2.Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub  Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Włączoną obsługę Java Script.

3.Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.  

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia usługi.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy.
 3.  Serwis niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4.  Serwis, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem-Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu www.instytut-wsparcia.pl  
 2.  Zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do zawartych przez ich wprowadzeniem umów jak również złożonych przez Użytkowników zamówień.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Użytkownik.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).